Thử nghiệm ứng dụng Anite

Thử nghiệm ứng dụng Anite

  • Xác minh các giao thức mức cao hơn và các trình ứng dụng cho việc triển khai các dịch vụ dựa trên LTE-IMS hiệu quả hơn cho người dùng cuối
  • Thực hiện thử nghiệm ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả về chi phí liên quan đến các kế hoạch thử nghiệm chấp nhận thiết bị do các nhà khai thác di động lớn uỷ nhiệm như China Mobile, Verizon Wireless, AT & T và T-Mobile
  • Có được quyền truy cập vào các kế hoạch kiểm tra IMS LTE toàn diện do các tổ chức tiêu chuẩn hóa như GCF và PTCRB ủy nhiệm
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn