Que đo FPGA Dynamic B4655A cho XAltera FPGA

Dựa vào góc nhìn từ kết quả của máy phân tích logic cung cấp để hiểu được bản chất của FPGA Altera của bạn với hệ thống xung quanh. Đầu dò năng động Keysight FPGA, được sử dụng kết hợp với một bộ phân tích logic Keysight cung cấp giải pháp hiệu quả nhất và đơn giản thông qua việc gỡ rối phức tạp các hệ thống kết hợp với Altera FPGAs.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn